Nova llei hipotecària: sense execució fins que l’impagament superi el 2% del capital

Ja es coneixen els detalls de la nova llei hipotecària que el Govern ha remès per a la consulta al Consell d’Estat. S’estableixen dos criteris. Abans i després que s’hagi amortitzat el 50% del capital prestat.

A la primera meitat del contracte, les entitats financeres no podran establir el venciment anticipat d’una hipoteca fins que l’impagament per part del consumidor suposi el 2% del préstec, inclosos els interessos, o abast nou quotes durant la primera meitat del contracte.

En la segona, segons consta en l’Avantprojecte de Llei reguladora dels contractes de crèdit Immobiliari, el límit s’estableix en el 4% del préstec o dotze mensualitats. Amb el sistema actual és possible vèncer anticipadament el préstec a partir del tercer mes d’impagament.

L’esborrany de la nova llei hipotecària estableix, a més, que els interessos de demora seran, com a màxim, tres vegades l’interès legal del diner vigent al llarg del període en què siguin exigibles i s’aplicaran sobre el principal pendent de pagament. Així mateix, es facilitarà la conversió del préstec hipotecari en divisa estrangera a una altra moneda, així com el canvi de préstec hipotecari amb interès variable a fix.

En aquest últim cas, la comissió màxima de reemborsament anticipat per a una novació o canvi de entitat en què es pacti un tipus fix serà del 0,25% en els tres primers anys i a partir de llavors desapareixerà.

D’altra banda, en el cas d’hipoteques a tipus variable la comissió per reemborsament anticipat es limitarà al 0,5% en els tres primers anys, del tercer exercici al cinquè serà del 0,25% i a partir de llavors s’eliminarà.

Pel que fa als préstecs a tipus fix, la comissió per reemborsament anticipat serà d’un 4% com a màxim en els deu primers anys i del 3% a partir de llavors. Així, es considera que el risc és més gran per al banc en el cas d’un préstec a tipus fix que en el d’un variable.

El percentatge de comissió per reemborsament anticipat sempre s’aplicarà sobre el capital amortitzat, segons han explicat les mateixes fonts, que han matisat que, en tot cas, la compensació a l’entitat no podrà ser superior a la seva pèrdua financera.

D’altra banda, la norma inclourà la possibilitat a ambdues parts de adherir-se de forma voluntària a un contracte tipus en el qual s’estableixin les clàusules fonamentals del contracte. L’avantprojecte de la reforma hipotecària, que es remet aquest dilluns al Consell d’Estat, s’aplicarà a totes les persones físiques, és a dir, estaran incloses les que realitzin activitats empresarials, com els autònoms.

La nova norma exigirà que els intervinents en la concessió d’un crèdit hipotecari comptin amb una professionalització i una capacitació per oferir tota la informació requerida al consumidor i avaluar la seva situació de solvència, alhora que prohibirà als bancs oferir incentius als seus treballadors per la concessió d’un determinat nombre de contractes.

D’altra banda, es prohibirà oferir la venda vinculada de productes amb les hipoteques, com en el cas d’assegurances de la llar, llevat d’excepcions autoritzades pel Banc d’Espanya o si es prova que beneficien al consumidor. És a dir, no estaran permeses les operacions en què només és possible contractar el préstec hipotecari si es fa conjuntament amb una sèrie de productes.

Font: Inmodiario.com

Comparteix l'entrada

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print
Share on email